Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Stručný popis klíčových aktivit projektu

Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“ (dále jen RPQ) připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je zpracován v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb pro rok 2015. Zaměřuje se na rozvoj a metodickou podporu v oblasti kvality, hledání a vytváření nových nástrojů pro oblast kvality, hledání příkladů dobré praxe, identifikaci rizik, hledání inovativních řešení a sdílení dobré praxe.

Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Dalším dílčím cílem je např. zvýšení znalostí potenciálních klientů, ale i odborníků (lékařů apod.) o významu využívání legálních a kvalitních sociálních služeb. Dále celková kultivace systému a prostředí poskytování sociálních služeb, zvyšování odbornosti poskytovatelů v oblasti kvality sociálních služeb s cílem nastavení kvalitních odborných sociálních služeb a prostředí pro ochranu práv s důrazem na důstojnost osob, které tyto služby využívají.

Projekt je rozdělen na 5 klíčových aktivit.

KA 01 – Řízení a administrace projektu

Zajištění veškeré personální agendy, administrace podstatných a nepodstatných změn, v průběhu realizace projektu, kontrola výstupů, archivace veškeré dokumentace k projektu. Součástí je i sebeevaluace.

KA 02 – Rozvoj modelů kvality sociálních služeb

Tato klíčová aktivita se zabývá studiem a analýzou existujících modelů kvality jak v České republice, tak i v zahraničí. Pro celý projekt je nutné podrobné prostudování existujících modelů kvality sociálních služeb v ČR, jak z teoretického hlediska, tak i z praxe poskytovatelů. Tato aktivita je podstatná pro plnění opatření „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Vyhotovení této analýzy je předmětem jiné veřejné zakázky.

Tato klíčová aktivita dále zahrnuje „inspiraci dobrou praxí“ v zahraniční. Jedná se o cesty k poskytovatelům sociálních služeb, dále účast na zahraničních konferencích a seminářích. 

KA 03 – Optimalizace zákonného pojetí kvality

Tato aktivita je realizována prostřednictvím šesti pracovních skupin. Každá skupina se věnuje jinému tématu optimalizace zákonného pojetí kvality sociálních služeb. Pracovní skupiny jsou složené z odborníků z různých oblastí – sociální práce, sociologie, kvality sociálních služeb atd.

KA 04 – Nadstavbový model kvality

Cílem je vytvořit nadstandardní, moderní a aplikovatelný program kvality s využitím identifikované dobré praxe v ČR a zahraničí v oblasti kvality sociálních služeb. Tento program bude zpracován včetně metodiky hodnocení, vytvoření skupiny hodnotitelů a nastavení podmínek programu kvality podle pravidel a podmínek „Zásady programu České kvalita“, případně jiného obdobného programu.

KA 05 – Osvěta

Stát jako nositel garance za kvalitu sociálních služeb, je povinen zajistit dostatečnou informovanost, aby občany chránil a zprostředkovával dostupné a srozumitelné informace. o situaci, kdy potřebovaly pomoc, případně rodiny, které řešily situaci svého příbuzného, ale nebyly k dispozici dostatečné informace.