Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Projekt a jeho výstupy

Systémový projekt MPSV – Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

Od ledna 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost systémový projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají. Dalším dílčím cílem je např. zvýšení znalostí potenciálních klientů, ale i odborníků (lékařů apod.) o významu využívání legálních a kvalitních sociálních služeb. Dále celková kultivace systému a prostředí poskytování sociálních služeb, zvyšování odbornosti poskytovatelů v oblasti kvality sociálních služeb s cílem nastavení kvalitních odborných sociálních služeb a prostředí pro ochranu práv s důrazem na důstojnost osob, které tyto služby využívají.

Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022.