Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Osvěta

Osvětová kampaň

Potenciální klienti sociálních služeb, opatrovníci, rodinní příslušníci či osoby blízké, kteří mají zájem o využití sociální služby, jsou často velmi málo informováni o možnostech sociálních služeb, o potřebnosti využívání služeb kvalitních a registrovaných.

Laická veřejnost většinou nemá informace o tom, jak například vyjednávat s poskytovatelem, co znamená, že sociální služba je poskytována na základě vyjednané smlouvy, apod.

Pojetí kvality je v segmentu sociálních služeb velmi úzce propojeno s ochranou lidských práv a svobod. Proto se přistupuje ke kroku informovat veřejnost s cílem prevence vstupu do tzv. neregistrovaných sociálních služeb. Jedná se především o nekvalitní subjekty, které významně porušují lidská práva. Cílem je předcházet nedůstojnému zacházení s osobami, které se ocitly v takové situaci, kdy potřebovaly pomoc, ale nedostalo se jim dostatečných informací.

Proto přistupujeme ke kroku informovat klienty (stávající i potenciální) s cílem prevence vstupu do takových subjektů, které nejen že osobě nepomohou, ale naopak ji mohou poškodit.

Osvětu v rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb realizujeme v postupných krocích. Je zacílena jak na poskytovatele sociálních služeb, pracovníky v sociálních službách, pracovníky veřejné správy, tak na potenciální i stávající klienty sociálních služeb, rodinné příslušníky klientů, případně další zájemce o sociální služby.

Cílem je, aby činnosti přispěly ke kultivaci systému, podpoře a ochraně klientů a dalších osob a podpořily tak celý systém sociálních služeb a ochrany lidských práv klientů.

Části osvětové kampaně

  1. Informační letáky
  2. Osvětové plakáty
  3. Osvětové články
  4. Videospoty 
  5. Radiospoty
  6. Filmy
  7. Odborné články