Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

I. pilotáž Identifikace dobré praxe

V roce 2021 byla realizována I. pilotáž Identifikace dobré praxe u poskytovatelů sociálních služeb. V rámci této pilotáže bylo uskutečněno celkem 9 místních šetření, z nichž u 4 poskytovatelů došlo k identifikaci dobré praxe.

Jedná se o následující poskytovatele a jejich inspirativní a následováníhodnou praxi:

Centrum sociálních služeb Kdyně, pečovatelská služba: název příkladu: Služba stavěná na potřebách klientů

 • Příklad dobré praxe spočívá zejména v uskutečnění změny způsobu poskytování pečovatelské služby, a to ve smyslu odklonu od dosud převažující činnosti „dovoz jídla“ (tj. de facto zajišťování dopravy) k základním činnostem, které jsou faktickou péčí o klienta (poskytování pomoci a podpory v oblastech, které klient sám nezvládne).
 • Dovoz jídla klientům je zajištěn komerčními dodavateli. Z pohledu poskytovatele lze tuto změnu považovat přímo za změnu podstaty či filozofie služby, a to proto, že v řadě pečovatelských služeb v České republice zaměření na „dovoz obědů“ dosud převažuje.
 • Přínosem je zejména úspora pracovního času zaměstnanců, který může být využit pro jinou formu podpory klientů, efektivnější plánování a realizace pracovní činnosti, efektivní využití místně dostupných veřejných zdrojů.

Webové stránky: Doma Ve Kdyni – Pečovatelská služba Kdyně, pomáháme srdcem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Chráněné bydlení Naplno: název příkladu: „Individuální plánování zaměřené na člověka“

 • Velmi praktická rovina celého procesu individuálního plánování, jak ji ukládá zákon o sociálních službách, přitom ji lze dělat takto opravdově, konkrétně, s absencí veškerých nadbytečných formulářů a nepochopení (s čímž se někdy v praxi setkáváme).
 • Manažersky propracovaný a promyšlený systém, provázaný mj. i na proces zaškolování nových pracovníků nebo udržování vnitřních předpisů a metodik k dané metodě.
 • Maximální zapojení celého týmu do práce s klientem, vysoce individualizovaný přístup ke klientovi, vše se plánuje a realizuje ve spolupráci s klientem.
 • Vysoká míra víry ve schopnosti a dovednosti klienta žít svůj život podle svého.
 • Inspirativní je zejména to, že daným přístupem ve službě opravdu „žijí“, nejen ho „aplikují“.

Webové stránky: Domů – Chráněné bydlení Naplno (chbnaplno.cz)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická: název příkladu: Naplňování duchovních potřeb osob s mentálním postižením v Domově Sulická“

 • Jedná se o systematickou podporu při naplňování spirituálních potřeb klientů služby, což jsou potřeby, které jsou ve službách tématem mnohdy opomíjeným, někdy zcela vytěsňovaným. Dominantní potřebou cílové skupiny je potřeba naděje a potřeba srozumitelného světa, na což se podpora v rámci příkladu dobré praxe zaměřuje.
 • Podpora v oblasti duchovních potřeb přesahuje oblast náboženského vyznání a je zaměřena na celkové pochopení životních situací (odcházení a úmrtí člověka, vztahy mezi lidmi, odpuštění, ale i vděčnost, potřeba cítit se bezpečně a respektovaně, potřeba sdílet životní zážitky a zpracovat je, aj.).
 • Příklad dobré praxe vychází z koncepce Přístupu zaměřeného na člověka v sociálních službách.

Webové stránky: Sulická – domov pro osoby se zdravotním postižením (domov-sulicka.cz)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sírius: název příkladu: Individuálně nastavené alternativní formy komunikace

 • Nastavení a zavedení systému alternativní komunikace, a to individuálně a na míru, umožní klientům se dorozumět, navazovat vztahy, orientovat se v prostředí, čase i situacích, samostatně rozhodovat, rozvíjet svou osobnost a zvyšovat tak kvalitu svého života.
 • Díky nastavení funkční komunikace se lidé mohou vyjadřovat v rámci svých možností a sociálně přijatelným způsobem. Lze tak lépe předcházet projevům nespokojenosti až agrese, které vyplývají zejména ze vzájemného nepochopení.
 • Celý proces je individuální, dynamický a flexibilní. Funkčnost se posiluje využíváním alternativní komunikace zcela přirozeně v běžném životě.

Webové stránky: Sírius Opava (sirius-opava.cz)