Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Často kladené otázky

Jak si představit uváděný proces poskytování sociálních služeb. Co to je?

Pro přehlednost se pokusíme jej nastínit ve formě obrázku

Bližší informace můžete nalézt i v doporučeném postupu č. 5/2019 (Jednání se zájemcem o sociální službu)

Mohu si podat žádost do více domovů pro seniory?

Ano, můžete žádost podat do více domovů. Ale je vhodné se nejprve spojit se sociálním pracovníkem domova a situaci s ním probrat (a to zejména pro případ, že žádost má domov v písemné formě a zasílá se mu).

Mohu si domov nebo jiné zařízení, kam bych si chtěl podat žádost prohlédnout?

Ano, poskytovatelé návštěvu vítají. Prohlídku si můžete domluvit se sociálním pracovníkem, je dobré si dohodnout předem termín, případně se podívat na webové stránky zařízení, většinou najdete fotky ze zařízení nebo i virtuální prohlídku. Je vhodné si prostor nejprve prohlédnout, protože se stane možná domovem vašim či vašich blízkých.

Mohu si do domova nebo jiného zařízení přinést svoje osobní věci?

Ano, do zařízení si můžete vzít cokoliv, na čem se s poskytovatelem dohodnete. Máte možnost se na počet a druh věcí zeptat sociálního pracovníka.

Co se stane s příspěvkem na péči, pokud začnu využívat pobytovou službu péče, např. domov pro seniory?

Po zahájení poskytování služby v pobytovém zařízení (mimo chráněného bydlení) náleží příspěvek na péči poskytovateli. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s péčí o vás.

Co když se mi v zařízení, v pobytové službě péče, např. domov pro seniory nebude líbit a nebudu ji chtít dále využívat?

Ve smlouvě, kterou uzavíráte je uvedena doba, na kterou je smlouva uzavřena. I v pobytové službě péče se můžete s poskytovatelem dohodnout na uzavření smlouvy na dobu určitou, a i ji opakovaně prodlužovat. Ve smlouvě o poskytování sociální služby musí být vždy uvedeny výpovědní důvody a výpovědní doby. Je dobrou praxí, aby ten, kdo službu využívá, mohl vypovědět smlouvu kdykoliv a bez udání důvodu ji ukončil.

 Může za mne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby uzavřít dcera, může ji za mne podepsat?

Pro akt uzavření smlouvy o poskytování sociální služby platí pravidla stanovená zákonem o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.), jednat o možnosti poskytování sociální služby i podpis smlouvy má vždy udělat ten, kdo bude službu využívat. Pokud jednání nebo podpisu brání např. zdravotní důvody, může sám pověřit třetí osobu, např. dceru nebo zvolit jiný způsob zastupování, vždy ale v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012).

Mohu rozhodovat jako pečující osoba, opatrovník, jakou službu a v jakém rozsahu jí můj blízký využije?

Je potřeba odlišit pečující osobu a opatrovníka. Pečující osoba podporuje osobou blízkou ve zvládání péče o svou osobu (v kontextu zákona o sociálních službách vymezeno stupněm závislosti dle příspěvku na péči), jde o smluvní vztah mezi dvěma osobami. I přesto je ale většinou nejvhodnější péče sdílená (např. s nějakou terénní, ambulantní službou) a to i ohledem na odpočinek i osoby pečující. Opatrovník je oproti tomu jmenovaný soudem a má pak má činit pouze úkony, pro které mu opatrovnictví bylo svěřeno (oblasti, ve kterých potřebuje opatrovanec pomoc), a ze kterých opatrovnickému soudu dává zprávy. Ale např. oblast volného pohybu, vůle, co budu jíst atd. není možné omezit, tedy ani opatrovník toto nemůže tomu, koho podporuje omezit. Opatrovnictví stejně jako role pečujícího nám nedává žádnou „moc“ nad životem tohoto druhého. Opatrovníka zároveň nemusíte dělat, může jej dělat i někdo jiný a např. i obec (veřejného opatrovníka).

Na autobusové zastávce potkávám starou ženu-bezdomovkyni. Občas jí dám nějaké peníze, ale neumím jí pomoct. Co mám dělat?

Snad v každém okrese jsou dnes nízkoprahové sociální služby pro lidi bez domova, jejich seznam je zde. Doporučujeme kontaktovat poskytovatele takových služeb a popsat místo, kde se člověk bez domova zdržuje. Případně kontaktujte nejbližší obecní úřad a předejte informaci jim.

Dostal jsem výpověď od zaměstnavatele, u kterého mám i ubytování. Od prvního nemám kde bydlet. Na podnájem nemám peníze. Nechci se stát bezdomovcem. Co mám dělat?

Pro tento účel jsou zřizovány azylové domy, jejich seznam je zde. Vyhledejte ten, který je nejblíž, případně ten, který je nejblíž vašemu hlášenému bydlišti. V případě, že nebude volné místo, můžete využít na přechodnou dobu službu noclehárny. Zároveň neváhejte kontaktovat nejbližší obecní úřad a sociální pracovníky.