Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Dobrá praxe v oblasti kvality sociálních služeb

Jednou z částí projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, který realizovalo MPSV v rámci OP Zaměstnanost, je i zaměření se na tzv. dobrou praxi v oblasti kvality poskytování sociálních služeb. Dobrou praxi hodnotil tým Pracovní skupiny MPSV složený z expertů s dlouholetými zkušenostmi s posuzováním kvality v sociálních službách. Členové skupiny zpracovali Pravidla hodnocení dobré praxe, podle kterých poskytovatelé mohli svoji praxi přihlašovat. Následně členové skupiny vykonali šetření v místě poskytované služby a hodnotili, zda služba naplňuje všechny stanovené znaky. Pravidla jsou dostupná zde: https://rpq.mpsv.cz/identifikace-dobre-praxe/.

Podle Pravidel je dobrou praxí chápán osvědčený postup, pomocí kterého se při poskytování služby dosáhlo dobrých výsledků především v oblasti sociálního začleňování, a lze jej proto doporučit jako vhodný i pro jiné poskytovatele. Jako osvědčený je označován především takový, který je doložitelný, opakovaně ověřitelný, udržitelný i v situaci změn a přenositelný. Nejedná se jen o naplnění zákonných norem a standardů, ale posuzuje se také jednoznačný dopad na život klientů.

V rámci výše vymezeného projektu se dobrá praxe vztahuje k:

 1. ) základním činnostem dle § 35 zákona o sociálních službách, přičemž příslušný rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností je u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoven prováděcí vyhláškou;
 2. ) povinnostem poskytovatelů uvedeným v § 88 a § 89 zákona o sociálních službách;
 3. ) standardům kvality sociálních služeb uvedeným v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky;
 4. ) právům a povinnostem poskytovatelů uvedeným v § 91a, § 91b a § 91c zákona o sociálních službách (problematika vážně míněného ne/souhlasu s poskytováním sociální služby);
 5. ) komunikaci s klienty s obtížemi v komunikaci při poskytování sociálních služeb;
 6. ) metodám řízení poskytování sociálních služeb s dopadem na klienta/klienty;
 7. ) efektivnímu využití lidských nebo materiálních zdrojů služeb s dopadem na klienta/klienty.

Kritéria identifikace dobré praxe – příkladů dobré praxe (předložených postupů) při poskytování sociálních služeb:

 1. ) Postup není v rozporu se základními zásadami sociálních služeb stanovenými § 2 odst. 2 zákona o sociálních službách.
 2. ) Postup není v rozporu s právními předpisy, tj. je v souladu s právním řádem České republiky včetně jí ratifikovanými mezinárodními předpisy a jejich smyslem, účelem a obvyklým výkladem.
 3. ) Postup je opakovaně ověřitelný a udržitelný, tj. nejedná se o krátkodobě dosahovaný výkon, požadovaná délka aplikování postupu u poskytovatele je minimálně 2 roky přede dnem doručení přihlášky s příkladem dobré praxe ministerstvu a postup je při poskytování sociální služby aktuálně aplikován.
 4. ) Postup je aplikovatelný u jiných poskytovatelů, tj. v alespoň stejném druhu sociální služby nebo u části klientů (i odlišného druhu sociální služby) charakteristické určitými obdobnými potřebami, to znamená, že je přenositelný a v praxi dosažitelný.
 5. ) Postup je dokladovatelný, tj. lze ho doložit (např. písemnými vnitřními pravidly), a to i ve vztahu ke klientovi/klientům (např. anonymizovanými záznamy o průběhu poskytování sociální služby, sdělením klienta).
 6. ) Postup není závislý na mimořádných finančních nákladech.
 7. ) Postup není závislý na mimořádné potřebě lidských zdrojů.
 8. ) Postup není závislý na mimořádných místních podmínkách, jako jsou například lokalita, nadstandardní spolupráce s místní samosprávou apod.

Viz příklady dobré praxe (zde proklik na tuto část webu): I. pilotáž Identifikace dobré praxe – Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb (mpsv.cz)