Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Dobrovolný rámec kvality

Pro mnohé organizace je kvalita služby naplněna standardy kvality sociálních služeb. Jejich tvorba a dodržování je závazné pro všechny poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatele sociálních služeb je však třeba vnímat jako organizaci, pohybující se na , kde se tyto služby poskytují.  Pokud půjdeme hlouběji, kvalita v organizaci (jakékoliv) přesahuje rámec těchto standardů. Směřuje k nastavení všech hlavních, řídících i podpůrných procesů. Ve středu toho všeho stojí pochopitelně klient, a to, jak jsou těmto klientům služby poskytovány. V pojetí organizací poskytujících sociální služby je toto vnímáno jako hlavní proces. Hleďme na poskytovatele sociálních služeb jako na organizace, které byť jsou svým charakterem většinou neziskové, neznamená to, že se nepohybují na určitém , své produkty, tedy služby neposkytují svým zákazníkům a ti si žádají kvalitu ve všech směrech.

Poskytování sociálních služeb jejich klientům je hlavním procesem každé organizace, která sociální služby poskytuje. Vedle tohoto procesu se v každé organizaci odehrává řada řídicích a podpůrných, které jsou rovněž nezbytné. Řídící procesy slouží efektivnímu fungování hlavních i podpůrných procesů, a tím i organizace jako celku. Patří k nim strategické, finanční či personální řízení, vnitřní audit, apod. V pojetí organizací sociálních služeb nelze tyto procesy vnímat jako neexistující. Dobrým příkladem je proces řízení lidských zdrojů. Jeho cílem je tvorba a naplnění personální strategie, umožňující dosáhnout cílů organizace. Cílem jeho dílčích procesů může být vytvoření a zavedení nákladově efektivního motivačního systému, který zvyšuje výkon zaměstnanců nebo snižuje například fluktuaci.

Podpůrné procesy jsou ty, které pro hlavní a řídící procesy zajišťují jejich podporu, dodávky, nebo služby. Příkladem je třeba správa budov, nákup materiálů a služeb nebo zásobování a řada dalších.

Každá organizace, tedy i ta, která je poskytovatelem sociálních služeb, si své hlavní, řídící a podpůrné procesy definuje sama. Jsou její jedinečností, jejím know-how, které jim zajišťuje efektivní fungování a dosahování svých cílů a naplňování jejich poslání.

Cest, které je možné si na cestě za touto komplexní kvalitou zvolit, je řada. Shodně tak i modelů kvality, které se dnes nabízí. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí model, který respektuje aktuální trendy moderního řízení organizací. Zároveň však se snaží toto přiblížit poskytovatelům sociálních služeb. Na základě těchto kritérií vznikl Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb, který je motivačním programem MPSV pro rozvoj kvality v oblasti poskytování sociálních služeb.

Nadstavbový model kvality sociálních služeb – Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb (mpsv.cz)