Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Druhy sociálních služeb

Co si pod pojmem druh sociální služby představit

Sociální služby se poskytují ve formě terénní (dojíždějí, docházejí za vámi, doprovází vás), ambulantní (jsou spojeny s nějakým místem, kde trávíte část dne) nebo pobytové (v nich bydlíte). Jednotlivé druhy sociálních služeb (tedy služby níže uvedené) jsou určeny lidem podle jejich nepříznivé sociální situace (z důvodu vašeho věku, zdravotního stavu, krize, ve které jste apod.), která vyžaduje pomoc jiného člověka, či služby. Sociální služba napomáhá k překonání této situace.

Kde hledat

Druhy sociálních služeb jsou vymezeny v § 38 – 70a zákona 108/2006 Sb.

Základní informace naleznete také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Sociální služby (mpsv.cz)

 

Jak se v nich můžete orientovat

Člověk se může dostat do situací, ve kterých se potřebuje s někým poradit, k tomu slouží služba:

 • odborné sociální poradenství v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, dluhové poradenství apod.

Člověk se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení může využívat např.:

 • pečovatelská služba (služba v domácnosti – terénní, případně ambulantní)
 • osobní asistence (služba v domácnosti – terénní)
 • podpora samostatného bydlení (služba v domácnosti – terénní)
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní služba, případně terénní)
 • sociální rehabilitace (terénní, ambulantní služba, pobytová služba)
 • sociálně terapeutické dílny (ambulantní služba)
 • odlehčovací služby (služba v domácnosti-terénní, ambulantní nebo pobytová služba)
 • centra denních služeb (ambulantní služba)
 • denní stacionáře (ambulantní služba)
 • týdenní stacionáře (pobytová služba)
 • chráněné bydlení (pobytová služba)
 • domovy pro seniory (pobytová služba)
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením (pobytová služba)
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (pobytová služba)

Člověk se sníženou soběstačností z důvodu stařecké, Alzheimerovy nemoci nebo jiného typu demence může využívat např.:

 • domovy se zvláštním režimem (pobytová služba)

Člověk se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, může např. využívat:

 • domovy se zvláštním režimem (pobytová služba)

Člověk s duševní poruchou nebo poruchou chování může využívat např.:

 • centrum duševního zdraví (terénní nebo ambulantní služba) – pod systémem sociálních služeb od 1.1.2025, ale již nyní fungující
 • sociální rehabilitace (terénní, ambulantní služba, výjimečně pobytová služba)

Člověk se sníženou soběstačností z důvodu vysokého rizika ohrožení zdraví nebo života nebo v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností může využívat např.:

 • telefonická krizová pomoc (distanční telefonická služba)
 • tísňová péče (distanční elektronická nebo telefonická služba)
 • krizová pomoc (terénní, ambulantní nebo pobytová služba)

Člověk se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace může využívat např.:

 • průvodcovské a předčitatelské služby (terénní nebo ambulantní služba)

Člověk s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením může využívat např.:

 • tlumočnické služby (terénní nebo ambulantní služba)

Dítě a rodiče dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, může využívat např.:

 • raná péče (terénní služba, popř. doplněná ambulantní formou)

Člověk v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení může využívat např.:

 • terénní programy (terénní služba)
 • nízkoprahová denní centra (ambulantní služba, popř. výjimečně terénní službu)
 • noclehárny (ambulantní služba)
 • azylové domy (pobytová služba)

Člověk ohrožený násilím může využívat např.:

 • intervenční centra (terénní, ambulantní nebo pobytová služba)

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy může využívat např.:

 • terénní programy (terénní služba)
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ambulantní, popř. výjimečně i terénní služba)

Rodina s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobě krizové sociální situace, může využívat např.:

 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (terénní nebo ambulantní služba)

Člověk ve věku 18 – 26 let po opuštění zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro péči o děti a mládež, nebo po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, může využívat např.:

 • domy na půl cesty (pobytová služba)

Člověk ohrožený závislostí na návykových látkách může využívat např.:

 • terénní programy (terénní služba)
 • kontaktní centra (ambulantní, popř. výjimečně terénní služba)
 • služby následné péče (ambulantní nebo pobytová služba)
 • terapeutické komunity (pobytová služba)
 • sociální rehabilitace (terénní, ambulantní, popř. výjimečně i pobytová služba)

Člověk se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, který proto nemůže pracovat na otevřeném ani chráněném pracovišti, může využívat např.:

 • sociálně terapeutické dílny (ambulantní služba)