Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Informace pro pečující osoby

Níže uvedené informace Vám mají poskytnout základní informace o pečujících osobách. Další informace ve vztahu k poskytování služeb klientům, tedy jejich osobám blízkým naleznete v dalších záložkách.

 Pečující osobou nazýváme ve svém důsledku každou osobu, která pečuje o někoho druhého. Z obecného vymezení pak vyplývá, že s péčí se ve svém životě nakonec potkáme každý (ať již jako osoba pečující, např. rodič, tak jako osoba péči přijímající, např. dítě).

Pro účely sociální práce a sociálních služeb pak bývá pojem pečujících osob ztotožňován s pojmem tzv. „neformální“, rozumějme neinstitucionalizované, „neorganizované“ péče státem či službami. Konkrétně pak jde v užším významu zejména o osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Jde zejména o rodinné příslušníky a jiné osoby, pečující o osoby se zdravotním postižením. Tedy ve vazbě na zákon o sociálních službách je jedním z měřítek pro pečující osoby závislost osoby, o kterou pečují, na pomoci, tedy i příjem příspěvku na péči.

Základní informace pro pečující osoby

V oblasti sociální práce a sociálních služeb potřebuje pečující osoba, ať již se na péči připravuje, či již jí vykonává informace na koho a s čím se může obracet, co může ona či jí blízký využívat. Zde je potřeba zmínit agendu sociální práce, kterou zajišťuje více subjektů a institucí. Ať již jde o obecní (městské) úřady či úřady práce, popř. přímo poskytovatele sociálních služeb, je základním posláním sociální práce podporovat klienty, tedy i pečující osoby, v jejich sociálním fungování, tedy i v zajištění péče. Pro konkrétní vymezení agend a náplní se můžete podívat do záložky pro veřejnost, např. jak vyhledat sociální službu a kdo mi pomůže.

Jako pečující osoba máte právo a povinnost zastupovat osobu, o kterou pečujete ve vymezených oblastech daných vzájemnou domluvou. To zároveň ale neznamená, že osoba, o kterou je pečováno se nemůže rozhodovat dle vlastního uvážení. Role pečující osoby je zásadní pro zajištění péče zejména doma, ale neznamená, že pečující osoba rozhoduje o životě toho, o koho pečuje, či mu brání vlastní život naplňovat dle svého uvážení. Tyto situace mohou často vytvářet napětí jak pro pečující osoby, tak pro ty, o které je pečováno. Nebojte jako pečující osoby si říci o pomoc druhých. I pečující osoba může využívat sociální (např. poradny, odlehčovací služby) či jiné služby (např. psychologa, psychoterapeuta).

Přes péči, kterou zajišťujete, nebo plánujete zajišťovat, nezapomeňte, že je důležité, abyste mysleli i na sebe. Nevzdávejte se zcela vlastního života a svých potřeb, uchovávejte si přátele, koníčky, profesy, protože syndrom tzv. vyhoření hrozí i vám. Základem je vytvoření si tzv. plánu péče, kdy do něj zahrnete i dalších osoby a organizace pro zajištění péče, nejenom vás.

Pokud Vás zajímají další informace k pečujícím osobám a např. k průběžným zjištěním a dalšímu můžete nalézt informace i na webu www.nepe.cz, který shrnuje poznatky ze dvou projektů, které již MPSV pro oblast neformální péče realizovalo.