Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Jak vyhledat sociální službu a kdo mi pomůže

Základní informace o sociálních službách naleznete mimo jiné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Sociální služby (mpsv.cz)

Pro vyhledávání služeb můžete využít Registr poskytovatelů sociálních služeb, obsahuje všechny sociální služby registrované v České republice. Vhodnou službu lze vyhledat podle jejího druhu (druhy sociálních služeb) a dle cílové skupiny, do které spadáte vy, či váš blízký, a to podle kraje, okresu a místa, případně v sousedících okresech. Odkaz zde: Registr poskytovatelů sociálních služeb (mpsv.cz),

 

Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat na obecních nebo krajských úřadech (většinou jsou na nich odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb v rámci základního poradenství, které poskytují všechny sociální služby. Co má dělat obec, či jiný úřad upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zejména v § 92 – 95. Sociální služby (mpsv.cz)

 

Kdo a v čem pomůže:

  • Obce a kraje – kontakty na ně, popř. vyhledání příslušného úřadu naleznete na elektronickém portálu územních samospráv https://www.epusa.cz/:

Obec – zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb lidem na svém území a zajišťuje dostupnost informací o možnostech poskytování sociálních služeb (§ 94). Má tedy zjišťovat, co je potřeba a podat Vám informace.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – zajišťuje člověku, kterému není poskytována sociální služba a je v situaci ohrožení života nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné pomoci, místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu. Dále také poskytuje lidem ohroženým sociálním vyloučením odborné poradenství. Na svém území koordinuje poskytování sociálních služeb (§ 92).

Krajský úřad – koordinuje poskytování sociálních služeb na území svého správního obvodu a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace (§ 93). Je možné se na něj obracet v tíživé sociální situaci.

Kraj – zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, zprostředkuje kontakt lidem s poskytovatelem a zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území (§ 95). Tedy pokud Vám nikdo není schopen službu zajistit, obracejte se na kraj, ten má povinnost vám vždy pomoci.

  • Poskytovatelé sociálních služeb zajišťují informace o konkrétní sociální službě (§ 37) a mají poskytnout každému, kdo potřebuje základní poradenství, např. kam se obrátit. Vhodného poskytovatele naleznete dle odkazu na Registr poskytovatelů sociálních služeb.

Kdo sociální služby poskytuje:

  • obce a krajezřizují organizace poskytující sociální služby – jde většinou o příspěvkové organizace
  • nestátní neziskové organizace a fyzické osoby jsou významnými poskytovateli širokého spektra sociálních služeb – např. charity, diakonie, spolky, obecně prospěšné společnosti a další
  • ministerstvo práce a sociálních věcí je zřizovatelem pěti zařízení sociálních služeb