Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Jak vyjednávat o sociální službě

Když si vyberete sociální službu (jak je uvedeno v záložce, jak vyhledat sociální službu a kdo mi pomůže), se kterou byste měli zájem spolupracovat, tak ji neváhejte kontaktovat.

Můžete to udělat osobně, telefonicky, e-mailem. V každé sociální službě je určen pracovník nebo více pracovníků, kteří jsou oprávněni se zájemcem o její poskytování jednat (přestože vás může někdo při vyjednávání zastupovat – opatrovník, osoba blízká apod. – je Vaše rozhodnutí a vůle službu využívat nejdůležitější).

Prvotní kontakt, tedy základní informace o službě, může probíhat více způsoby, ale vyjednání probíhá zpravidla osobně. V případě některých sociálních služeb (např. telefonická krizová pomoc) však probíhá pouze telefonicky nebo e-mailem. Pracovníci služby by Vás o postupu měli informovat.

Jednající pracovník od zájemce při vyjednávání nejdříve zjišťuje, jaká je jeho nepříznivá sociální situace, především jaké má potřeby a přání a představy o jejím řešení, aby mohl zájemci sdělit, zda spadá do okruhu osob, kterým tento konkrétní druh sociální služby pomáhá individuální situaci řešit.

Pokud je z tohoto jednání zřejmé, že služba může zájemci pomoci, tak pracovník organizace mu představí, za jakých podmínek je služba poskytována. Délka jednání je rozdílná, odvíjí se např. od druhu služby a délky jejího poskytování, může být i rozdělena do několika fází, dnů, setkání. Např. v odborné sociální poradně může trvat několik minut, v pečovatelské službě třeba 30 minut až jednu hodinu, v domově pro seniory to mohou být dvě setkání v délce 30 – 60 minut. U pobytových služeb péče, domovů, je dobrou praxí poskytovatelů, že pracovníci zájemce navštíví v jeho domácnosti a zájemce se i přijede sám podívat do domova.

V rámci jednání se zájemcem je prováděno sociální šetření, tedy činnost, kterou se většinou sociální pracovník seznamuje s přirozeným prostředím zájemce a získání informací o jeho životní a sociální situaci za účelem posouzení vhodnosti sociální služby k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

V průběhu vyjednávání o sociální službě se máte právo dozvědět od poskytovatele všechny podmínky poskytování sociální služby tak, abyste se mohli rozhodnout vy i poskytovatel, zda způsob poskytování – místo, pravidla, výše úhrady apod. – jsou v souladu s vašimi potřebami a že poskytovatel je schopen zajistit podmínky poskytování pro vaši osobu.

U některých druhů služeb může v této fázi jednání zastoupit zájemce i osoba jemu blízká, ona poskytovatele kontaktuje a pracovník s ní dohodne další postup.

Co je potřeba vědět. Při vyjednávání o poskytování služby jsou obě strany, poskytovatel i zájemce, partnery a obě strany mají možnost se na poskytování služby dohodnout. Pokud se dohodnou, tak na vyjednávání naváže uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Pokud se nedohodnou, tak je jednání ukončeno, a to ze strany zájemce nebo ze strany poskytovatele.

Jak postupovat v případě odmítnutí poskytování sociální služby ze strany poskytovatele?

Pokud vám poskytovatel odmítne službu poskytnout, nejčastěji z důvodu plné kapacity nebo z důvodu, že jím poskytovaná služba by neřešila Vaši konkrétní nepříznivou sociální situaci, nebo poskytovatel nemůže zajistit poskytování v takovém rozsahu, který požadujete, tak jej můžete požádat, aby vám toto odmítnutí předal v písemné podobě. Poskytovatel má povinnost vaší žádosti vyhovět a v písemném vyjádření je povinen uvést důvod odmítnutí uzavření smlouvy. V rámci základního sociálního poradentství Vás může odkázat na jiné vhodnější služby, či instituce, viz postup v záložce jak vyhledat sociální službu a kdo mi pomůže.