Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Kvalita

Zajištění kvality sociálních služeb je velmi důležité, aby byl plně naplňován jejich smysl. Jinými slovy, aby bylo zajištěno to nejdůležitější – pomáháno lidem s ohledem na jejich lidskou důstojnost, práva, a to způsobem, který je pro ně tím nejvhodnějším. Proto ji zákon o sociálních službách jednoznačně vyžaduje.

lze kvalitu vysvětlit jako výsledek mezi očekáváním a skutečným výkonem. Vždy nejdříve musíme provést zhodnocení kvality, bez něj úroveň kvality nepoznáme. To, že nejde vždy o jednoznačný výsledek, který umožní službu označit jako kvalitní je zřejmé, kvalita v sobě vždy nese jak objektivní (počet lůžek na pokoji, počet personálu atd.) tak subjektivní část (zda se mi líbí prostředí, zda mi chutná jídlo atd.).

V sociálních službách je kvalita vnímána jako aktuální stav toho, jak službu poskytuji, a výsledky tohoto poskytování. Proto je třeba hodnotit, zda to, jak poskytovatel sociální službu poskytuje, odpovídá nejen očekávání klientů, ale zda jim právě to, jak je jim služba poskytována, pomáhá s řešením jejich nepříznivé sociální situace.

Poskytovatel po každém takovém zhodnocení ví, kde jsou jeho silné a slabé stránky, a na základě zjištění má zavést patřičné změny. Poskytovatel má hlavní odpovědnost za dosahování a zajišťování kvality v sociálních službách.

Klíčem kvalitních služeb jsou lidé, kteří je přímo poskytují, tedy pracovníci služby. Z tohoto důvodu je důležité, zda jsou dobře vybíráni a mají dobré podmínky pro práci a svůj další odborný růst. I prostřednictvím spolupráce pracovníků s klientem se tedy projevuje kvalitní sociální služba.

Klienti jsou v procesu rozvoje kvality v sociální službě velmi důležití. Na základě výsledků a dokumentace o spolupráci s klienty, lze zhodnotit, zda je služba dobře nastavená. Využívány jsou pro hodnocení i záznamy o stížnostech, podnětech, zjišťuje se spokojenost klientů apod. Kvalitní služba pak zvyšuje u klientů důvěru a posiluje motivaci k řešení nepříznivé sociální situace.

Kvalita služby se stává i důležitým ukazatelem pro mnoho (finančních) podporovatelů sociální služby a vytváří také důvěru společnosti, okolí

Kdybyste se chtěli dozvědět více, požadavky, ve kterých se kvalita poskytovaných sociálních služeb posuzuje, jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přesnější požadavky na řízení kvality ve formě Standardů kvality sociálních služeb pak definuje Příloha č. 2 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.