Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Metodiky a doporučené postupy

Doporučené postupy (dále DP), které vydává MPSV, vytvářejí odborníci znalí praxe sociálních služeb v souladu s obecně platnými předpisy. DP mohou být poskytovatelům sociálních služeb dobrou pomůckou a inspirací při vytváření vlastních pravidel i v samotném provozu. DP jsou průběžně doplňovány.

DP nejsou právně závazné, nejsou tedy ani vymahatelné. Závazný je zákon s jeho prováděcími předpisy a případně k němu daná judikatura. Zároveň poskytovatelé mohou mít odlišné místní, časové a prostorové podmínky, proto pro ně nemusí být každý doporučený postup jednoznačným návodem. Odpovědnost za důsledky použití nebo nepoužití DP nese pouze poskytovatel. Proto je vhodné číst víc DP, které spolu souvisí.

Přes uvedenou nevymahatelnost a právní nezávaznost doporučuje MPSV vycházet z těchto postupů, pro kultivaci dobré praxe poskytovaných služeb. S ohledem na jejich rozsáhlost pak níže uvádíme pouze výčet jednotlivých postupů a odkazy na ně. Pokud byste v nich našli nejasnosti, či jen chtěli dát zpětnou vazbu, neváhejte nás kontaktovat.

DP 5/2019 Jednání se zájemcem o sociální službu

DP 2/2022 Proces uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

DP 3/2022 Individuální plánování

DP 4/2013 Zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb

Doplňující materiál: Otázky a odpovědi k nastavení fakultativních činností v sociálních službách

DP 1/2014 Doporučený postup k zastupování osob, které podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce

DP 5/2018 Doporučený postup k detencím v zařízení sociálních služeb

DP pro konkrétní druhy sociálních služeb:

DP 6/2013 Poskytování rané péče pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče

DP 1/2016 Doporučený postup na podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením…

DP 3/2017 Doporučený postup k upřesnění přístupu harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy

DP 1/2019 Doporučený postup pro služby odborné sociální poradenství v oblasti adiktologie

DP 2/2017 Doporučený postup pro sociální část center duševního zdraví

DP 6/2018 Doporučený postup pro používání opatření omezujících pohyb osob

Stanovisko MPSV ke stravování v chráněném bydlení

Management sociální služby

DP 1/2013 Dohoda na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou…

DP 4/2022 Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby

DP 3/2021 Požární bezpečnost v pobytových zařízeních sociální péče – metodika

DP 2/2013 Úhrada osobních ochranných pracovních prostředků používaných v pečovatelské službě

DP 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou

Výkladové stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj k tzv. vhodným místnostem pro úpravu těl zemřelých a k přechodnému ukládání těl v chladicích zařízeních

DP 2/2018 Doporučený postup, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky

DP 4/2021 Věcné podmínky pro realizaci projektů v rámci programu Sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností (REACT-EU)

Výkladové stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí: Poskytování sociálních služeb osobám, které z důvodů válečného konfliktu přišly do ČR z Ukrajiny

Další zveřejněné DP, které jsou určeny jiným subjektům, než jsou poskytovatelé sociálních služeb

DP 2/2019 Problematika neregistrovaných sociálních služeb

DP 4/2016 Problematika podmínek registrace, oznamování změn v registraci, pozbytí platnosti registrace a zrušení registrace poskytovatelů sociálních služeb

DP 4/2018 Stanovení úhrady za stravu a péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou…