Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Na koho se můžete obrátit a s čím

Každý člověk má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Jeho poskytnutím je zejména povinován nejen sociální pracovník obecních a městských úřadů a úřadů práce, ale také každý poskytovatel sociálních služeb. Konkrétně Vás pak můžou odkázat na vhodné instituce či poskytovatele služeb. Vaší nepříznivou sociální situaci tím ale nevyřeší, pouze Vás vhodně nasměrují.

Státní správu podle (dle § 5 ZSS) vykonávají: Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, okresní správy sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky. V oblasti sociálních služeb vykonávají působnost podle tohoto zákona také obce a kraje. Na orgány státní správy se může obrátit každý, kdo potřebuje. Doporučuje se začít podle principu subsidiarity, tj. od orgánu, který je nejbližší, zpravidla je to obec.

Poskytovat základní informace o sociálních službách jsou povinni také poskytovatelé sociálních služeb. Na sociální službu se může obracet kdokoliv a kdykoliv. Není to limitováno ničím jiným než provozní dobou či personální kapacitou poskytovatele sociálních služeb.

Každý člověk může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec (§ 90 ZSS), ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

Další povinnosti týkající se sociálních služeb mají:

    • obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 92 ZSS),
    • krajský úřad (§ 93 ZSS),
    • obec (§ 94 ZSS),
    • kraj (§ 95 ZSS),
    • ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo (§ 96 ZSS) řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, včetně činností sociální práce v oblasti sociálních služeb. V případě nespokojenosti s jednáním výše uvedených orgánů se můžete obrátit na ministerstvo.

V případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby můžete uplatnit stížnost.