Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Práva a povinnosti klientů sociálních služeb

Níže neuvádíme plný výčet práv a povinností klienta, ale o souhrn zásadních informací ve vztahu k zákonu o sociálních službách. Bližší informace Vám mohou poskytnout přímo poskytovatelé sociálních služeb či sociální pracovníci obecních úřadů.

Na co máte jako klient sociální služby právo?

 • Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství u každého poskytovatele sociálních služeb (jak mám řešit svou nepříznivou sociální situaci, na koho se můžu obrátit, kdo mi může pomoci?).
 • Na poskytnutí kvalitní a bezpečné sociální služby, pokud ji poskytovatel sociální služby nabízí, spadám do jeho cílové skupiny, má volnou kapacitu a můj zdravotní stav nevylučuje její poskytnutí.
 • Na respektování mých přání a zájmů, na individuální přístup, na podporu mé samostatnosti a nezávislosti ze strany poskytovatele sociálních služeb.
 • Na poskytnutí informací o nabídce, způsobu a podmínkách poskytování sociálních služeb, o mých právech a povinnostech, a to takovým způsobem, abych všemu rozuměl.
 • Na dodržování mých základních lidských práv při poskytování služeb, především práva na lidskou důstojnost.
 • Na podání stížnosti v případě, že nebudu spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytování služby.
 • Na to, aby mi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu u pobytových sociálních služeb (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem) zůstalo alespoň 15 % mého příjmu (u týdenních stacionářů 25 %).
 • Rozhodnout se, zda budu sociální službu využívat, nebo zda ukončím smlouvu.

Jaké máte povinnosti, pokud jste klientem sociálních služeb?

 • Aktivně spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Dodržovat platné zákony České republiky.
 • Respektovat práva ostatních lidí, především dalších klientů a zaměstnanců sociální služby.
 • Hradit stanovenou výši úhrady u sociálních služeb poskytovaných za úhradu.
 • Dodržovat vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb.
 • Uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby.
 • Předložit poskytovateli sociálních služeb posudek lékaře o zdravotním stavu u pobytových sociálních služeb.
 • Doložit výši příjmu a oznamovat změny příjmu u pobytových služeb, pokud Vaše příjmy nestačí na úhradu ubytování a stravy v plné výši a chci uplatnit snížení úhrady.
 • U pobytových sociálních služeb podrobit se opatřením při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku.