Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Práva a povinnosti klientů

Klienti sociálních služeb mají stejná práva a povinnosti jako ostatní. Základní lidská práva klientů jsou uvedena především v Listině základních práv a svobod (například právo na respektování lidské důstojnosti, osobní svobodu, soukromí). Každý poskytovatel sociálních služeb musí postupovat tak, aby vždy zachovával lidskou důstojnost klientů a důsledně zajistil dodržování jejich lidských práv a základních svobod (§ 2 Zákona o sociálních službách). Jeho povinností je vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní klientům naplňovat jejich lidská i občanská práva (§ 88 Zákona o sociálních službách). Ochraně práv klientů se mimo jiné přímo věnuje standard č. 2 Ochrana práv osob.

Oblast práv je úzce propojena i s povinnostmi. V sociálních službách se dlouhodobě diskutuje zejména oblast práv klientů, oblasti povinností je tedy vhodné se zde více věnovat. Zároveň oblast práv klientů lze vyvodit z oblasti práv a povinností poskytovatele.

Co se týče povinností klientů, musí stejně jako všichni občané ČR dodržovat platné právní normy. Ve vztahu k poskytovateli sociálních služeb a jeho zaměstnancům se jedná především o povinnost chovat se v souladu s Listinou základních práv a svobod (tj. respektovat základní lidská práva zaměstnanců poskytovatele) a povinnost dodržovat smluvní závazky v rámci smlouvy s poskytovatelem (viz Občanský zákoník: „Smlouva strany zavazuje.“). Poskytovatel samozřejmě vždy pracuje také s nepříznivou sociální situací klienta, kdy zohledňuje i jeho reálné možnosti a schopnosti zejména s ohledem na jeho zdravotní stav.

Zákon o sociálních službách nemá žádnou část, která by na jednom místě shrnovala povinnosti klientů sociálních služeb (na rozdíl od poskytovatelů sociálních služeb, jejichž povinnosti jsou uvedeny v § 88). Povinnosti klientů zde jsou však uvedeny v různých částech zákona:

  • Povinnost hradit stanovenou výši úhrady u sociálních služeb poskytovaných za úhradu (§ 73 – § 77).
  • Povinnost dodržovat vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb (§ 91, odst. 2), písm. f).
  • Povinnost uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby (§ 91).
  • Povinnost předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu u pobytových sociálních služeb (§ 91, odst. 4).
  • Povinnost doložit výši příjmu u pobytových služeb, pokud chce uplatnit snížení úhrady dle § 73, odst. (3).

Specifické povinnosti ukládají klientům některých pobytových služeb také zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Jedná se například o povinnost sdělit (po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, fyzické osoby vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena) své nosičství poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby v zařízení sociálních služeb (§ 53, odst. 1) písm. e) zákona č. 258/2000 Sb.).

Pro poskytovatele sociálních služeb je důležité, že všechny povinnosti, které ukládá klientům, „mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod“ (čl. 4, odst. (1) Listiny základní práv a svobod). To znamená, že poskytovatel nemůže klientům ukládat povinnosti jen dle svých vlastních úvah a potřeb, ale každá povinnost musí vyplývat z nějaké právní normy.