Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Uzavření smlouvy nebo odmítnutí

Pokud v rámci vyjednávání o poskytování sociální služby dojde mezi oběma stranami k dohodě, poskytovatel i žadatel  mají povinnost uzavřít smlouvu.

Forma uzavření smlouvy je písemná nebo ústní, o zvolené formě vás bude informovat poskytovatel. Požadavky, zda má být smlouva vždy písemná, či záleží na vyjednání, jsou uvedeny v § 91, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. U některých druhů sociálních služeb může požádat o písemné uzavření smlouvy i pouze jedna ze stran, tedy i budoucí klient (např. u služeb raná péče, tlumočnické služby, Krizová pomoc, intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace).

Smlouva je uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou, což se odvíjí od druhu sociální služby nebo potřeb smluvních stran. Ale zákonný požadavek, na jakou dobu smlouvu uzavřít není definován.

Jak písemná smlouva, tak smlouva uzavřená ústní formou musí obsahovat stejné náležitosti, kterými jsou dle zákona o sociálních službách (§ 91, odst. 2): označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby (individuální průběh), místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení (včetně způsobu vyúčtování), ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy. Pro uzavírání smlouvy a právní vztahy vzniklé z ní se využívají ustanovení občanského zákoníku (§ 91, odst. 5).

Písemně uzavřená smlouva o sociální službě musí být podepsána pracovníkem poskytovatele a klientem, případně jeho zástupcem.

Pokud klient nemůže smlouvu podepsat sám, tak můžete požádat poskytovatele, aby vás informoval o možnostech zastupování klienta, které vyplývají z občanského zákoníku. Jestliže není osoba schopna samostatně jednat, ani nemá zákonného zástupce či opatrovníka, může žadatele při uzavírání smlouvy zastupovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, dle požadavků, které jsou uvedeny v § 91, odst. 5, zákona o sociálních službách. Uzavření smlouvy může ve výjimečných situacích (zákonem daných, § 91a zákona o sociálních službách) být učiněno i v případech, kdy zájemce neprojevuje zájem uzavřít smlouvu.

Odmítnutí uzavření smlouvy

V rámci jednání se zájemcem, jak bylo zmíněno v záložce, jak vyjednávat o sociální službě může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu. Toto odmítnutí neznamená, že by automaticky neměl zájemce nárok na jinou sociální službu, ale jde pouze o výsledek ve vztahu k vyjednávané službě s poskytovatelem. Odmítnout uzavření smlouvy může poskytovatel pouze ze zákonných důvodů (§ 91, odst. 3), pokud:

  1. ) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v Registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. ) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá,
  3. ) zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (konkrétně § 36, vyhlášky 505/2006 Sb.),
  4. ) zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.