Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Uzavření smlouvy se sociální službou

Proces uzavření smlouvy u některých druhů sociální služby nemusí být zdlouhavým a podrobným, tím je myšleno u služeb, které jsou poskytovány jednorázově (např. u telefonické krizové pomoci) a u některých může trvat i několik dní i měsíců. Nelze tedy jednoznačně stanovit, jak dlouho bude proces uzavírání smlouvy trvat.

Pokud se s poskytovatelem sociální služby dohodnete na jejím poskytování, tak s vámi poskytovatel vždy uzavře smlouvu.

Poskytovatel i klient jsou povinni jednotlivá ustanovení v uzavřené smlouvě plnit.

Uzavření smlouvy může být ústní nebo písemné, o tom, zda je možné či nutné smlouvu uzavřít ústní nebo písemnou formou, vás bude poskytovatel informovat. Podmínky, kdy je povinnost mít vždy uzavřenou smlouvu písemně, a kdy písemně pouze pokud o to jedna ze stran požádá, naleznete v § 91 odst. 1 zákona o sociálních službách.

Každá smlouva (ústní i písemná) musí mít určitý obsah, náležitosti, dané zákonem.

Náležitosti smlouvy jsou tyto:

Označení poskytovatele a jméno klienta (pokud se služba neposkytuje anonymně); druh sociální služby, na jejímž poskytování jste se dohodli; individuální rozsah a průběh poskytování sociální služby klientovi; kde a kdy vám bude služba poskytována; zda, případně kolik a jak budete za poskytování služby platit;  pravidla, která jste se zavázal při poskytování sociální služby dodržovat; důvody pro které může být smlouva ukončena, jak z vaší strany, tak ze strany poskytovatele; na jakou dobu jste se o poskytování služby s poskytovatelem dohodli.

V případě písemné smlouvy je důležité vědět, že ji podepisuje zástupce poskytovatele a klient, kterému bude služba poskytována, případně jeho zákonný zástupce.

V případě písemné smlouvy je důležité také vědět, že vždy jeden výtisk smlouvy dostává klient a jeden zůstává poskytovateli.

Ve smlouvě během poskytování služby mohou být dělány změny, se změnou musí souhlasit poskytovatel i klient (pokud to není ve smlouvě stanoveno jinak), změna se provádí formou dodatku smlouvy, v případě písemné smlouvy pouze písemným dodatkem.

Pokud s vámi poskytovatel odmítne smlouvu uzavřít, musí vám sdělit důvod neuzavření a můžete ho požádat, aby vám důvod odmítnutí také předal písemně.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  1. a)neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  2. b)nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  3. c)zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
  4. d)osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Další informace ke smlouvě naleznete také v sekci pro veřejnost.