Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Základní informace o sociálních službách

Tato sekce je určena především klientům sociálních služeb (a pečujícím osobám). Klientem sociální služby se stáváte uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby. Služba je Vám poskytována formou terénní, ambulantní nebo pobytovou, případně formou distanční (dle zákona o sociálních službách, dále jen ZSS).

Cílem je sociálních služeb je pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Forma sociálních služeb:

Při terénní formě služby Vás pracovník vyhledává nebo navštěvuje ve Vašem přirozeném prostředí a zde Vám sociální službu poskytuje. Příklad: pečovatelská služba, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, terénní programy aj.

Zvláštností terénní formy je distanční (tj. poskytováním činnosti v distanční formě se rozumí poskytování činnosti zajišťující potřeby osoby bez přímého vzájemného kontaktu zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a osoby, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb). způsob poskytování sociální služby, zejména prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatu apod. Příklad: tísňová péče, telefonická krizová pomoc.

Ambulantní forma znamená, že docházíte nebo dojíždíte do zařízení, ve kterém Vám sociální službu poskytují. Příklad: denní stacionář, centrum denních služeb, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nízkoprahové denní centrum, noclehárna aj.

Pobytová služba Vám poskytuje ubytování na dobu určitou nebo neurčitou, sociální služby Vám poskytují po celou dobu Vašeho pobytu. Příklad: domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, chráněné bydlení, azylový dům, terapeutická komunita aj.

Některé druhy služeb mohou být poskytovány ve dvou nebo i třech formách, např. průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, raná péče, sociální rehabilitace aj.

Obsah a rozsah sociálních služeb

Sociální služby pomáhají lidem ve velmi různých nepříznivých životních situacích, které vyžadují pomoc nebo podporu jiného člověka nebo služby. Sociální služba pomáhá k překonání této situace. Proto se člení do různých druhů ve třech skupinách: odborné sociální poradenství, služby sociální prevence a služby sociální péče.

Odborné sociální poradenství (§ 37 ZSS) se poskytuje ve specializovaných poradnách zaměřených na specifické potřeby jednotlivých lidí.

Služby sociální prevence (§ 53 až § 70a ZSS) jsou určeny lidem v krizové sociální situaci, nebo jejich životní návyky a způsob života vede ke konfliktu se společností, lidem v sociálně znevýhodněném prostředí, nebo jsou ohroženi trestnou činností jiného člověka. Tyto služby pomáhají zabránit jejich sociálnímu vyloučení, jejich cílem je pomoci k překonání nepříznivé sociální situace.

Služby sociální péče (§ 38 až § 52 ZSS) se poskytují lidem, kteří potřebují k důstojnému životu pomoc z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. Podporují jejich život v přirozeném prostředí, umožňují co nejlepší zapojení do běžného života a zajišťují jim důstojné prostředí a zacházení. Příkladem jsou: pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení aj.

Ke každé sociální službě jsou přiřazeny základní činnosti (§ 35 ZSS), které odpovídají jak potřebám klientů, tak příslušnému druhu sociální služby. Součástí je vždy základní sociální poradenství. Sociální služba má povinnost vždy zajistit základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb. Rozsah úkonů pro jednotlivé druhy sociálních služeb stanoví Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to v §§ 3-35.

Další bližší informace můžete zjistit v dalších částech této sekce webu, popř. v části webu pro veřejnost, kde naleznete i informace o tom, kde službu vyhledat apod.