Slavnostní předání cen Programu dobrovolného rámce kvality

V letech 2019 až 2021 byla realizována I. pilotáž Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb. Program byl otevřen všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb v rámci České republiky, kteří splňovali vstupní kritéria, mezi nimiž bylo především zavedení systému řízení kvality ve své organizaci.

Pilotní hodnocení bylo provedeno u  10 poskytovatelů sociálních služeb. Celkem 3 poskytovatelé byli ve výsledném hodnocení úspěšní a získali některý ze tří stupňů ocenění programu.

I. pilotáž byla zakončena slavnostním předáním cen. Ocenění obdrželi následující poskytovatelé:

PFERDA, z. ú. – služba sociální rehabilitace Tréninkový byt

Organizace pracuje aktivně s vývojem trendů, společenskou odpovědností, benchmarkingem a controlingem, který zaměstnanci vnímají jako podpůrný. Umí výborně využít potenciálu fundraisingu i nových komunikačních platforem. Vyniká zejména v principu zaměření na klienta, v principu nejlepší praxe, v principu společenské odpovědnosti, v řízení na základě faktů a v budování zdravé organizační kultury. Je to organizace, kde je nejen spokojený a motivovaný klient, ale i zaměstnanec se cítí ohodnocený, podpořený, ví, že se s jeho názorem počítá, vzdělání bere jako benefit a organizace mu vytváří prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a jistě ve svých svěřených kompetencích.  Neméně důležité je, že se organizace se všemi jejími službami trvale snaží o transparentnost směrem ke spolupracujícím subjektům i veřejnosti. Dlouhodobě prezentuje konkrétní výsledky své práce a pro svou cílovou skupinu aktivně participuje na vývoji služeb ve svém kraji i na celostátní úrovni.

MěÚSS Jirkov, p. o. – služba Domov pro osoby se zdravotním postižením

Organizace má propracovaný systém kvality, který je součástí všech procesů organizace. Naučila se na těchto procesech systematicky pracovat, podrobovat je cyklu plánování zamýšleného záměru, realizovat tento plán, ověřovat výsledek oproti plánovanému a na základě toho své procesy upravovat a podněty opět zapracovávat do své praxe. Jedná se o vyspělou organizaci, pro kterou je kvalita jak poskytovaných služeb, ale i veškerých procesů, důležitá. Má zaveden systém ISO 900 a dle jeho nastavení funguje. Je držitelem specifických českých oceněních jako je ocenění kvality sociálních služeb Vážka® a Certifikát Značky kvality, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V pojetí této organizace se nejedná o pouhou soutěž o získávání jednotlivých ocenění, ale o skutečnou cestu za kvalitou, která je v organizaci ve všech směrech patrná.

ŽIVOT 90, z. ú.  – služba Tísňová péče NADOSAH

Organizace prokázala integrovaný a kvalitní přístup ke způsobu řízení. Procesy v organizaci řídí systematicky, a tím zásadně ovlivňuje výslednou kvalitu své práce. Důkazem jsou provedené a prováděné změny, využívání projektových výzev OPZ, definování a udržování jednotlivých procesů, využití moderních technologií, a to jak v oblasti poskytovaných služeb, tak v oblasti komunikace a interních procesů. Díky aktivnímu, svěžímu a systematickému přístupu k využívání nejlepší praxe a flexibilnímu systému řízení se organizaci daří v rámci její široké cílové skupiny a v rozsahu všech zajišťovaných služeb poskytovat služby s ohledem na individuální potřeby klientů, efektivitu a ekologii. Organizace dokáže svou činnost systematicky řídit, vyhodnocovat, efektivně měnit a přizpůsobovat měnícím se potřebám klientů a měnícím se dalším vnějším vlivům.